SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi đơn giản là mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của người mắc rối loạn về giao tiếp và nuốt ở Việt Nam. Chúng tôi thực hiện sứ mệnh này bằng cách nào? Bằng việc phát triển kiến thức và các kĩ năng trong việc quản lý các rối loạn giao tiếp và lời nói, bằng cách hợp tác với các đối tác khác trong công tác giảng dạy và đào tạo, chuyên môn lâm sàng, cố vấn và các nguồn lực để xây dựng năng lực bền vững tại địa phương.

MỤC TIÊU

1: Giáo dục và đào tạo đại học

Phối hợp với các trường đại học và đối tác tại Việt Nam để hỗ trợ triển khai những chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ về Ngôn ngữ trị liệu

 

2: Tiếp tục phát triển chuyên môn để hỗ trợ sự bền vững và phát triển của ngành Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Cung cấp cố vấn và hỗ trợ cho các dịch vụ Ngôn ngữ trị liệu, các học giả Việt Nam, chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu và các tổ chức của Việt Nam để hướng tới sự tự chủ về chuyên môn

 

3: Sự ủng hộ và tham vấn quốc tế

Hợp tác cùng với các cơ quan khác để cung cấp cố vấn và chuyên môn trong ngành Ngôn ngữ trị liệu cho các dự án tại Việt Nam.

 

4: Quản trị và nguồn lực

Tiếp tục quản lý và tổ chức hiệu quả các nguồn lực và tuân thủ các quy định của chính phủ.

LATEST NEWS

CURRENT WORK

GRADUATE STORIES